Algemene voorwaarden praktijk /Behandelovereenkomst

Vertrouwelijkheid van de consulten/behandelingen

 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut Madeleine van den Hoek is gehouden aan de VBAG en RBCZ regelgeving.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de behandeling /therapie. 
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal naar beste zorg en geweten hulp en informatie verlenen. Waarbij persoonlijke gegevens zorgvuldig volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaard worden. Andere zorgverleners worden, indien nodig, enkel met toestemming van de client  en/of ouder ingelicht. Hiertoe zal apart een schriftelijk verzoek worden ondertekend. Hetzelfde geldt voor het eventueel noodzakelijkerwijs opvragen van gegevens bij derden.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 •  De cliënt verplicht zich relevante informatie aan de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch).  Op deze manier kan op de geplande tijd nog een andere patiënt(e) die op korte termijn gezien wil worden deze plaats innemen. Bij te late afzegging of niet afmelden wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht. Afspraken op maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdagochtend 11.00 uur te worden afgezegd.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten.
 • Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult. De meest recente prijslijst staat op de website.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Therapeute Madeleine van den Hoek is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Ze zal je daarvoor doorverwijzen naar een arts. Over bevindingen die tijdens consulten, behandelingen en testen gedaan worden kan geen aanspraak via mail of telefoon gedaan worden. Individuele uitleg en toelichting vindt plaats tijdens het consult.

 

Telefonisch spreekuur

 • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar/therapeut hiervoor een spreekuur.
 • Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook is er de mogelijkheid dat u de voicemail inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

 

Betaling en kosten

 • De kosten van consult /behandeling  worden vooraf gecommuniceerd.  De meest recente prijslijst staat op de website vermeld.
 • Cliënt ontvangt na elk consult / behandeling een factuur. Deze wordt per mail (pdf) naar cliënt gestuurd.
 • De kosten van consult / behandeling dienen na afloop ter plekke contant/pin of betaalverzoek te worden voldaan.
 • In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze regeling en dient factuur na ontvangst  binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt er € 15.- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden consulten/ behandelingen. Informeer daarom altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Dit is de verantwoording van de patiënt/client zelf en voorkomt teleurstellingen achteraf.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

 

Verhindering behandelaar

 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut kan om prive redenen of ziekte onverwacht de afspraak verschuiven naar een ander moment in overleg met de cliënt.
 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.
 • Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 

Aansprakelijkheid

 • De VBAG natuurgeneeskundig therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.
 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

 Privacy

 • Bij het aangaan van de behandeling gaat u ook akkoord met de privacyverklaring zoals deze staat op de website.

Contact:

Cerridwen's Ketel, praktijk voor natuurgeneeskunde 

Praktijkadres

Molenrand 3

5421VZ Gemert

tel. 06-18760855Postadres: Lucas Gasselstraat 54, 5701 BR Helmond

KvK 17217213, BTW id NL001954317B36

 

De wettelijke "kleine lettertjes" staan onderaan,

Lees ze door als je gebruik wil maken van een van mijn diensten/producten.

 

Algemene voorwaarden, Privacy Disclaimer